Designa en tyst inlärningsmiljö


By VELUX Commercial
Naturligt ljus med VELUX takljusmodulerr, René Guest school group, Frankrike
Naturligt ljus med VELUX takljusmoduler, René Guest school group, Frankrike

En viktig funktion byggnaden har är att skydda inomhusmiljön från oönskade ljud utifrån. Ljudisolering är en viktig parameter hos byggnadskomponenter, eftersom utomhusbuller kan ha negativa effekter på hälsa, humör och inlärning.

Vår uppfattningsförmåga spelar en viktig roll för att identifiera om det är ljud (positivt) eller buller som vi hör. Oönskat buller är irriterande eller besvärande, och under svåra omständigheter skadligt¹. För att lyckas kommunicera i ett klassrum och för att elever ska kunna koncentrera sig är det avgörande att hörselintryck ska vara behagliga samt att det inte ska finnas några påträngande bakgrundsljud.

Vid utformning av klassrum bör syftet vara att skapa optimala förutsättningar för att producera och ta in önskvärda ljud (som när läraren talar till eleverna och tvärtom) och blockera påträngande ljud (till exempel ljud från skolgården och trafik).

Två studier, av Crandell och Smaldino (2000)² och Picard och Bradley (2001)³, sammanfattade resultaten från flera tidigare studier och slog fast att den akustiska miljön i ett klassrum är en kritisk faktor för barnens studierelaterade och psykosociala prestationer. Clever Classrooms-rapporten (2015) betonar också att detta är särskilt sant när det gäller barn med särskilda utbildningsbehov.

e-boken: Bygga bättre skolor: Sex sätt att hjälpa våra barn med inlärningen

Här följer några viktiga faktorer att ta hänsyn till som förbättrar akustikmiljön i klassrum:

Kontrollera ljud utifrån

Klassrum som ligger långt från aktiva områden på en skola till exempel skolgården och entrén kommer att påverkas mindre av buller utifrån. I vissa fall kan störande ljud utifrån kontrolleras genom att områden som korridorer, toaletter och förrådsutrymmen används som dämpningszoner.

I idealfallet bör skolor inte ligga nära hårt trafikerade vägar. Om skolan är belägen vid eller nära en trafikerad väg kan trafikbullret ändå minskas genom att klassrummen placeras så långt bort från vägen som möjligt på skolområdet, de riktas bort från vägen och sluttningar och vallar täckta med växter används som dämpning. Utmaningen blir då att reglera ljud utan att kompromissa för mycket med dagsljuset, ventilationen och utsikten.

En fördelaktig lösning på den här utmaningen är att använda automatiskt styrda takljus, som öppnas under rasterna, så att det går att få korrekt ventilation och temperaturkontroll utan att trafikbuller stör under lektionen.

Fönster med tvåglasrutor med olika glastjocklek (t.ex. 4 mm och 6 mm) ger bättre ljudisolering än ett fönster med en standardglasruta. Treglasrutor med olika avstånd mellan glasen, och olika glastjocklekar, fungerar också bättre än standardlösningen. Att ha en annan gasfyllning i fönstret påverkar också, krypton ger bättre ljudisolering. Slutligen är lamineringar av glasrutan ett annat sätt att uppnå högre ljudisoleringsförmåga.

Inomhusljud

I princip kan ljud som genereras inuti en byggnad delas in i två kategorier, luftburet ljud och ljud som fortplantar sig genom själva byggnaden. Luftburet ljud, från mänskliga aktiviteter i intilliggande klassrum eller från mekaniskt buller färdas genom luft, väggar, golv och tak. Inom klassrummet kan oönskade ljud minskas genom att använda ett akustikundertak med ljudisoleringsplattor, bord och stolar med gummifötter och extra ljudisolerande paneler vid behov. Porösa material kan användas för att absorbera ljud, medan gardiner kan förbättra akustiken genom att dämpa ekon och efterklang.

Rumsform

Ett klassrum som är brett istället för avlångt gör att läraren hörs bättre av eleverna.

Detta betyder inte att enbart rumsformen kan skapa rätt akustik. Flexibilitet är en av flera faktorer som är mycket viktiga vid klassrumsdesign.

En bra akustikmiljö i klassrummet gör att lärare kan höras tydligt och minskar störningar på grund av ljud utifrån. Det gör det också möjligt för eleverna att arbeta effektivt i grupper när det behövs, samtidigt som de får förutsättningarna för den koncentration som krävs vid projektarbete på egen hand eller under ett prov.

Källor

  1. DEIC Basic Book: Acoustics: Noise or sound
  2. Crandell and Smaldino: Classroom Acoustics for Children With Normal Hearing and With Hearing Impairment, 2000
  3. Picard and Bradley: Revisiting speech interference in classrooms. 2001
  4. Clever Classrooms, Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester (2015)

Relaterade artiklar

Takljuslösning med Takljusband 5–30˚-moduler, Hessenwaldschule, Weiterstadt, Frankfurt, Tyskland

Väl utformade klassrum kan bidra till att öka elevernas studieresultat. En av de avgörande faktorerna är en bra akustikmiljö. I den här artikeln tittar vi närmare på vad ljud i klassrummen verkligen innebär och hur arkitekter och designers kan minimera de negativa effekterna.

Barn i klassrummet med mycket dagsljus

Att ge unga skolbarn en känsla av delaktighet i "deras" klassrum främjar självkänslan och ansvarskänslan. Det har även visat sig förbättra studieresultatet.

Takljusband 5–30° och Nordljus 25–90° i skolacampus Bütze Wolfurt, Österrike

Stimulering, färger och visuell komplexitet är viktigt för att skapa en levande inlärningsmiljö i klassrum. Vad är en sund balans mellan understimulering och överstimulering?

Aarup kommunbyggnad byggs om till förskola

Skolor är komplexa miljöer, där ett brett spektrum av faktorer samspelar för att bestämma vilken erfarenhet barnen kommer att ha, oavsett om de är fysiska, intellektuella eller sociala.

Dagsljus och takljuslösningar i skoldesignen

Har du någonsin tänkt på att 64 miljoner europeiska barn tillbringar mer tid i skolan än någon annanstans bortsett från sitt eget hem?

Tageslicht im Vergleich mit Kunstlicht – gibt es Auswirkungen auf die Lernumgebung?

Visste du att väl utformade klassrum kan göra en stor skillnad för studieresultatet? Studier har visat att förbättrade fysiska egenskaper kan öka elevernas inlärningsförmåga. I den här artikeln tittar vi närmare på hur dagsljus och elektriskt ljus kan påverka inlärningsförmågan.