Att designa ett stimulerande klassrum


Av VELUX Commercial
Takljusband 5–30° och Nordljus 25–90° i skolacampus Bütze Wolfurt, Österrike
VELUX takljusmoduler tillför mer dagsljus och rikligt med frisk luft till skolacampus Bütze Wolfurt

Stimulering, färger och visuell komplexitet är viktigt för att skapa en levande inlärningsmiljö i klassrum. Vad är en sund balans mellan understimulering och överstimulering?

Det är lätt att barn överstimuleras med starka färger och röriga utställningar, men ett enkelt vitt rum är inte heller lösningen. Hur hittar vi rätt balans i klassrumsdesign?

Teorier föreslår att mångfald, nyheter eller atypiska element för med sig visuell komplexitet, vilket i sin tur påverkar stimuleringen. Det finns emellertid olika uppfattningar om huruvida mer eller mindre stimulering är fördelaktigt i barns inlärningsmiljö.

Till exempel har en nyligen genomförd studie som nämns i Clever Classrooms-rapporten visat att barn i miljöer med "låg visuell distraktionsnivå" tillbringade mindre tid med att inte arbeta med sin uppgift och fick högre inlärningsresultat än barn i miljöer med "hög visuell distraktionsnivå"¹.

Studien visade också att studieresultaten var högre i sparsmakade klassrum än i klassrum med mycket dekorationer. Read et al (1999)² fann dock att olikartade utrymmen med olika takhöjder och väggfärger främjade samarbetsbeteende, även om effekten kunde vara kontraproduktiv om utrymmet blev för komplext.

e-boken: Bygga bättre skolor: Sex sätt att hjälpa våra barn med inlärningen

Hur mycket komplexitet?

Slutsatsen av resultaten i Clever Classrooms-studien blev att alltför hög eller låg nivå av komplexitet gav sämre inlärningsförhållanden, medan en medelhög nivå av visuell komplexitet var optimal.

Slutsatserna av studien är att:

  • Visuella skillnader i designen på golv och tak är tillräckligt för att stimulera elevernas koncentrationsförmåga, samtidigt som man skapar en viss ordning. Högre, enklare takformer kan "dekomprimera" utrymmet, medan mer komplexa former kan öka komplexiteten, så länge som en känsla av oordning undviks.
  • Utställningar på väggarna ska vara väl utformade och organiserade. Det rekommenderas att låta 20– 50 % av väggutrymmet vara fritt.
  • Att placera utställningsmaterial på fönster bör undvikas om möjligt på grund av att ljuset går förlorat.
Skolelever under VELUX takljusmoduler på Peder Lykke-skolan (Köpenhamn, Danmark)

Dagsljus och ventilation i Peder Lykke-skolan

Är ljusa färger bäst?

Barn tycker onekligen om ljusa färger. Färgval i klassrum bör fokusera på att uppnå positiva resultat, såsom ökad koncentrationsförmåga och minskad ögontrötthet.

Jalil et al (2012)³ granskade bland annat hur olika färger påverkar arbetsprestationer, orsakar vissa beteenden, skapar negativa eller positiva uppfattningar om omgivningen och uppgifter, och påverkar humör och känslor. Deras slutsats säger att färgglada miljöer har betydande effekter på elevers inlärning och deras välbefinnande.

Vidare säger Jalil et al (2012) att även om färgpreferens är mycket subjektivt, så är "rött favoritfärgen bland unga barn och äldre i en inomhusmiljö, medan blått är favoritfärgen bland unga vuxna, kontorsarbetare och manliga elever"³.

I Clever Classrooms-studien (2015)⁴ bedömdes färgelementen efter färger med låg ljusstyrka (vitt/blekt) och hög ljusstyrka (rött/orange). Stimuleringen från användningen av färg visade sig vara optimal på en medelnivå.

Andra resultat gav följande slutsatser:

  • För väggytor är en blandning av färger med låg ljusstyrka och hög ljusstyrka bäst. Stora, färgstarka ytor fick dåliga resultat, liksom vita väggar med få färginslag. Ljusa väggar i allmänhet plus en vägg i en klarare färg visade sig vara den mest effektiva användningen för att optimera inlärningen.
  • Mot ovan nämnda, relativt lugna, bakgrund spelade ytterligare färginslag en kompletterande roll. Till exempel skapar relativt ljusa färger på golv, persienner, bänkar och stolar bättre stimulering.

Sammanfattningsvis är slutsatsen att klassrum aldrig ska vara färglösa och tråkiga. Dock ska en noggrann avvägning göras vid val av färger för att undvika överstimulering.

Källor

  1. Godwin and Fisher: Visual Environment, Attention Allocation, and Learning in Young Children: When Too Much of a Good Thing May Be Bad. 2014
  2. Read et al: Impact of Space and Color in the Physical Environment on Preschool Children’s Cooperative Behavior, Environment and Behavior. 1999
  3. Jalil et al: Environmental Colour Impact upon Human Behaviour: A Review. 2012.
  4. Clever Classrooms (2015), Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester

Relaterade artiklar

Aarup kommunbyggnad byggs om till förskola

Skolor är komplexa miljöer, där ett brett spektrum av faktorer samspelar för att bestämma vilken erfarenhet barnen kommer att ha, oavsett om de är fysiska, intellektuella eller sociala.

Dagsljus och takljuslösningar i skoldesignen

Har du någonsin tänkt på att 64 miljoner europeiska barn tillbringar mer tid i skolan än någon annanstans bortsett från sitt eget hem?

Tageslicht im Vergleich mit Kunstlicht – gibt es Auswirkungen auf die Lernumgebung?

Visste du att väl utformade klassrum kan göra en stor skillnad för studieresultatet? Studier har visat att förbättrade fysiska egenskaper kan öka elevernas inlärningsförmåga. I den här artikeln tittar vi närmare på hur dagsljus och elektriskt ljus kan påverka inlärningsförmågan.

Hessenwaldschule med VELUX modulära takljusmoduler

Hessenwaldschule i Weiterstadt, Tyskland, är ett exempel på energieffektiv, samtida arkitektur som erbjuder en ny pedagogisk undervisningsmodell. Som en central del av både undervisningsmodellen och bygganden finns ett väl upplyst och välventilerat trevåningsatrium.

Ryparken Lille Skole med VELUX takljusmoduler

Ryparken Lille Skole ("Ryparkens lilla skola") ligger i en sekelgammal före detta textilfabrik i Köpenhamn. I åratal led skolan och dess användare av byggnadens bristande förhållanden, fram till början av 2010-talet när skolstyrelsen beslutade att sätta igång med ett större renoveringsprojekt.

Hessenwaldschule med VELUX modulära takljusmoduler

Det är ingen tvekan om att den fysiska utformningen av klassrum kan ha en positiv eller negativ inverkan på barns studieresultat. En av de viktigaste faktorerna som identifierats i studier under de senaste decennierna är vikten av konsekvent värmekomfort.