Renoveringslösningar

Design för framtiden

75 % av de byggnader som används idag förväntas fortfarande vara i bruk 2050 - vilket är anledningen till att renovering av befintliga byggnader blir allt viktigare. VELUX Commercial kan hjälpa till med att säkerställa att takljuslösningar uppfyller målen för ditt renoveringsprojekt.

Takljus i Dottignies, Belgien innan renovering
Takljusrenovering med VELUX takljusmoduler i Dottignies Belgien

Innan- och efterbilder av takljusrenovering med VELUX takljusmoduler

Renoveringar av befintliga byggnader förväntas fortsätta att vinna momentum och etablera sig som en framträdande sektor inom byggbranschen. Orsakerna till renovering kan vara många och varierande. Prioriteringen ligger ofta på att säkerställa funktionalitet, användarkomfort och byggnadens säkerhet. Dessutom är det av högsta vikt att uppfylla strikta energistandarder och skapa en hållbar byggnadsdesign.

Omfattningen av renoveringen måste fastställas baserat på projektets specifika behov.  Det kan vara allt från utbyte av existerande takljus till renovering av hela byggnaden.

Vi erbjuder dig support under hela renoveringen - från produktspecifikation och teknisk rådgivning till installation.  Kontakta oss så hjälper vid dig med att hitta den bästa takljuslösningen - noggrant anpassad efter de strukturella och tekniska utmaningarna i ditt renoveringsprojekt.

Checklista för renovering

Vi har samlat de viktigaste faktorerna att överväga för ditt kommande renoveringsprojekt. Vår checklista göra det lättare för dig att förstå vad du vill uppnå med ditt renoveringsprojekt:

  • Ta hänsyn till byggnadstypen och dess syfte
  • Utvärdera byggnadens skick och takets bärförmåga
  • Prioritera energieffektiva lösningar för belysning och ventilation
  • Säkerställ att nationella hälso- och säkerhetskrav uppfylls
  • Integrera tillräckligt med naturligt ljus i designen
  • Välj takljuslösningar och glastyp som minimerar bländning
  • Minska bullernivåer i omgivningen
  • Överväg att implementera system för rök- och brandgasventilation
  • Överväg installation av solcellspaneler för att främja hållbarhet
  • Designa enligt hållbarhetsstandarder för att minska miljöpåverkan

Vad är anledningarna till att renovera en byggnad?

Anledningarna till att renovera en byggnad är lika varierande som de krav som måste uppfyllas. En modern och bekväm byggnad, en innovativ omvandling eller behovet av ytterligare utrymme är bara några av motiven.

Jämfört med nybyggnation är renoveringar generellt sett mer kostnadseffektiva och resursvänliga. Särskilt i storstadsområden är renoveringar av befintliga byggnader nödvändiga på grund av bristen på oexploaterade byggnadsytor.

Modernisering av byggnader ger också möjlighet att integrera innovativa och hållbara teknologier som förbättrar byggnadens energibalans och minskar driftskostnaderna.

Hur kan användningen av takljuslösningar bidra till att göra en byggnad mer hållbar?

Energieffektiva lösningar är centrala aspekter vid renoveringar - deras ekologiska och ekonomiska betydelse är oomtvistlig.

Om befintliga byggkomponenter och material används eller återvinns under renoveringen kan energi sparas från tillverkning, transport och lagring av dessa komponenter.

Med en optimerad tillförsel av dagsljus blir beroendet av artificiellt ljus mindre och sparar därmed ytterligare energi.

En betydande faktor för energiprestandan hos byggnader är ventilationen. En tillräcklig tillförsel av frisk luft måste upprätthållas samtidigt som förlusten av värmeenergi minimeras övergripande. Att använda naturlig ventilation som ett passivt kylsystem kan på ett energieffektivt sätt minska inomhustemperaturen.

Hållbarhet är också en viktig pelare inom statliga och organisatoriska strategier. Statliga bidrag är ofta tillgängliga för fastighetsägare som vill renovera sina tillgångar och skapa en hållbar byggnadsdesign.

Vilka aspekter beaktas för att bedöma hållbarheten hos en byggnad?

Konstruktionsprodukter bedöms genom Miljövarudeklarationer utförda enligt den europeiska standarden EN 15804 (CEN, 2012). Dessa bedömer miljöpåverkan av en produkt genom hela dess livscykel, från tillverkning till demolering. Denna analys tar även hänsyn till produktens koldioxidavtryck och dess återvinningspotential.

De underlättar kontrollen av kraven för hållbarhetscertifieringssystem, såsom BREEAM, DGNB, LEED och WELL Building Standard. De flesta av dessa system följer en holistisk strategi som tar hänsyn till energirelaterade frågor samt inomhusklimatet.

Tak på fabrikshallen Herter GmbH i Wald, Schweiz, före renovering
Taket på fabrikshallen Herter GmbH i Wald, Schweiz, efter renovering.

Fabrikshallen Herter GmbH, Wald, Schweiz — före och efter

Hur kan takrenoveringar supportera utformningen av hälsosamma utrymmen?

Vid renoveringar strävar man inte enbart efter att förbättra byggnadens hållbarhet, utan även att öka komforten och långsiktig tillfredsställelse för människor i byggnaden. Takljus spelar en avgörande roll genom att erbjuda naturligt dagsljus och underlätta luftutbyte, vilket skapar en optimal inomhusmiljö som gynnar hälsan och välbefinnandet hos dem som vistas i byggnaden.

Naturligt ljus erbjuder många fördelar jämfört med konstgjord belysning, inklusive dess dynamik och effektivitet, samtidigt som det främjar en koppling till den yttre miljön. Det spelar en avgörande roll i olika fysiologiska processer i kroppen och har en betydande inverkan på både hälsa, välbefinnande och prestation.

Dessutom bidrar tillräcklig luftcirkulation till att minska luftföroreningar inomhus genom att sänka CO2-nivåerna och introducera frisk utomhusluft. Förhöjda CO2-nivåer kan leda till trötthet, nedsatt koncentration, huvudvärk och en ökad risk för infektion på grund av luftburna patogener. Å andra sidan förbättrar en generös exponering för naturligt ljus och frisk luft produktiviteten och kognitiv funktion.

Dessa överväganden understryker vikten av att skapa miljöer som främjar komfort, produktivitet och övergripande välbefinnande.

Vilka är byggnadens säkerhetskrav?

Byggnadens ägare och förvaltare ansvarar för funktionaliteten och säkerheten hos sina byggnader. Defekta och gamla system kan utgöra en säkerhetsrisk och måste repareras eller ersättas snabbt.

Nya dagsljus- och ventilationslösningar måste följa hälsoskydds- och säkerhetsföreskrifter och kan kompletteras med rök- och brandgasventilation och säkerhetsgaller mot fallgenomsläpp. Dessa enheter måste vara funktionsdugliga vid alla tider.

Rök- och brandgasventilation leder rök och värme genom taket, vilket ger människor bättre sikt och syrenivå inne i byggnaden. Därför är rök- och brandgasventilation avgörande för genomförandet av brandskyddskoncept.

Att avgöra vilket system som är mest lämpligt beror bland annat på byggnadens storlek och den nödvändiga aerodynamiska rökgasutvinningsområdet.

Byggare, planerare och förvaltare av byggnader är också ansvariga för säkerheten på taket. Takljus som inte är permanent fallskyddade måste vara utrustade med lämpliga enheter för att förhindra skador från fallgenomsläpp. Med vårt stora urval av testade säkerhetssystem kan du permanent och kollektivt säkra alla arbetsområden på platta tak.

Bodmin Jail Hotel i Cornwall, Storbritannien, före renovering
Bodmin Jail Hotel i Cornwall, Storbritannien, efter renovering

Bodmin Jail Hotel, Cornwall, Storbritannien — före och efter

Renoveringsöversikt

Läs mer om våra renoveringslösningar. Denna broschyr inkluderar vår process, nyckelfaktorer, checklista och referenser med före- och efterbilder.

Kollage av renoveringsbroschyrssidorna

Ytterligare insikter

Renovering av takljus ger en möjlighet att avsevärt förbättra byggnadens prestanda och människors komfort. Som ett resultat av en väl genomtänkt och planerad renovering kommer både värdet och den termiska prestandan hos byggnaden att öka.

Interiör före och efter bilder av en takljusinstallation som en del av ett renoveringsprojekt i Schweiz.
Blogginlägg om renovering

I våra blogginlägg och e-böcker har vi framhävt de faktorer som behöver beaktas eller som påverkar utfallet av ett renoveringsprojekt.

Nørrebro bibliotek i Danmark med takljusmoduler
Renoveringsreferenser

Upptäck hur kunder har gynnats av våra lösningar och expertis inom takrenoveringar. Våra referenser kommer att hjälpa dig att bli inspirerad.